Sfeerverslag eerste visiegroepbijeenkomst

June 11, 2019 542 keer bekeken 0 comments

Op de bijna zomerse woensdagavond van 29 mei kwamen ondernemers en bewoners uit de centra van Voorhout, Sassenheim en Warmond bij elkaar in ’t Trefpunt in Warmond. Deze avond vond de eerste visiegroep voor de centrumvisie van Teylingen plaats.

Vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties spraken met elkaar over de toekomst van de dorpscentra. Dat leverde soms een verschillende kijk hebben op bepaalde onderwerpen op. De gemene deler was dat ze de centrumgebieden in de toekomst aantrekkelijk willen houden en zelfs willen verbeteren. Dezelfde reden waarom de gemeente aan de Centrumvisie werkt. Een belangrijke uitkomst van de avond was dan ook dat deelnemers elkaar en elkaars standpunten hebben leren kennen en beter begrijpen. Na de inloopbijeenkomst van 14 mei was dit het tweede moment waarop eenieder kon meedenken over de toekomst van de centra.

 

Gemotiveerde deelnemers

De ongeveer 30 deelnemers begonnen in één grote zaal en gingen daarna in drie groepen uiteen, voor elk van de drie dorpen een groep. Daarvoor vertelden medewerkers van de gemeente hoe de Centrumvisie stapsgewijs tot stand komt. Ook was er ruimte voor het stellen van vragen. Vanaf het eerste moment was duidelijk dat de aanwezigen zich met hart en ziel willen inzetten voor de toekomst van hun dorp. Ze stelden dan ook scherpe vragen. Zo vroeg men zich af in hoeverre de gemeente zelf een visie heeft op de toekomst van de centra. En hoe de raad en het college op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten van het proces.

De leden van de visiegroep vinden het belangrijk dat er niet alleen een centrumvisie wordt gemaakt. Er moet juist ook dat uitvoering worden gegeven aan wat er in de visie wordt geschreven. Voor die uitvoering moet dan ook geld beschikbaar zijn.

Ook over de samenstelling van de visiegroep werden vragen gesteld. Sommige visiegroepleden misten vertegenwoordigers van de vastgoedeigenaren in de dorpscentra. Ook waren er te weinig vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Deze waren overigens wel uitgenodigd, maar veel van hen konden niet aanwezig zijn op de 29e. De gemeente legt opnieuw actief contact om te zorgen dat deze partijen er de volgende keer wel bij zijn.

 

Drie dorpen, drie gesprekken

Na de centrale start, ging voor ieder dorpscentrum een kleinere groep mensen in gesprek. Eerst maakten ze kennis met elkaar. Want wie zit er nu eigenlijk aan tafel? Vervolgens stond per tafel een zogeheten ‘SWOT-analyse’  centraal. Hierop stonden de sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen van ieder dorp. Die waren samengesteld met input uit onder meer de inloopbijeenkomst op 14 mei. Daarnaast waren voor de centra van Sassenheim, Warmond en Voorhout de uitkomsten van onder andere een detailhandelsonderzoek en het burgerpanel beschikbaar.

 

Warmond: parkeren, winkelen en recreëren in een historisch centrum

In de groep van Warmond is de SWOT-analyse aangevuld met uitkomsten van de analyse van de vorige detailhandelsvisie. Een aantal zaken konden weg en een aantal andere zijn toegevoegd. In Warmond speelt van alles, maar drie onderwerpen sprongen er tijdens het gesprek uit. Zo is het parkeren in Warmond al lange tijd een uitdaging. De ontwikkeling van het centrum komt niet van de grond door die parkeerproblematiek. Daarnaast is de spreiding van winkels door de Dorpsstraat een belangrijk aandachtspunt. De aanwezigen pleitten voor meer concentratie van winkels, waardoor het centrumgebied eenduidiger wordt. Ook de historische waarde van Warmond vond de visiegroep belangrijk. Dit heeft de potentie om toeristen aan te trekken, die voorzieningen in het centrum mogelijk maken. Ook waterrecreatie en het realiseren van nieuwe aanlegplaatsen (voor korte ligtijd) spelen daarin een rol.

 

Voorhout: meer samenhang in een verkeersveiliger centrum

In Voorhout is een van de belangrijkste issues de verkeerssituatie en –veiligheid in de Herenstraat. Er wordt te hard gereden, er is te veel doorgaand verkeer en veilig oversteken is moeilijk. De centrumvisie moet hier een antwoord op geven. Hierbij spelen de nieuwe rondweg en de spoorwegovergang een rol. Sommige aanwezigen zien het liefst dat er een tunnel onder de spoorweg komt. Ander belangrijk punt is de uitgestrektheid van de Herenstraat en de ligging van de Jacoba van Beijerenhof. Dit zorgt ervoor dat er weinig samenhang is binnen het winkelgebied. In het detailhandelsbeleid van 2014 werd al aangegeven dat het winkelaanbod meer geclusterd zou moeten worden zodat een compacter winkelgebied ontstaat. Tot nu toe is hier nog weinig van terecht gekomen. Derde punt is de samenstelling van het aanbod. Nu is het sterk gericht op de dagelijkse boodschappen en is er veel horeca. Er zijn wellicht kansen voor verdere specialisatie bijvoorbeeld door meer food-speciaalzaken aan te trekken.

 

Sassenheim: handhaving en investeringen voor een veiliger en aantrekkelijker centrum

In Sassenheim ging het eerst over de samenstelling van de visiegroep. De aanwezigen missen vertegenwoordigers van met name de horeca, vastgoedeigenaren, de Rabobank, cultureel-maatschappelijke organisaties en de woningbouwcorporatie. De taken om deze partijen te benaderen worden verdeeld onder de deelnemers.

Direct daarna werd duidelijk dat de deelnemers in de groep genoeg aanleidingen zien om het centrum van Sassenheim te versterken en te verbeteren. De meest besproken onderwerpen zijn de omvang van het centrum en de relatie/invloed van de (terug)komst van twee supermarkten. Dit duurt volgens de visiegroepleden te lang. Ook is het niet duidelijk wat de plannen zijn met de gemeentewinkel. De deelnemers geven aan dat dit de eigenaren en potentiele huurders tegenhoudt te investeren. Zodra hier duidelijkheid over is, wordt leegstand vanzelf wel gevuld. Daarnaast komt de uitbreiding van horeca rondom de kerk aan de orde.

Ook in Sassenheim is de verkeersveiligheid een belangrijk thema, met name handhaving op auto’s en brommers/scooters door het centrum. Dit is vooral in de spits een probleem, omdat het centrum een functie heeft. Handhaving in combinatie met passende inrichting en duidelijke bebording noemen de leden van de visiegroep als wens en oplossing. Over het al dan niet (gedeeltelijk) autoluw of autovrij maken van het centrum zijn de meningen verdeeld. Ondernemers en (oudere) bezoekers hebben de wens ‘tot voor de deur’ te kunnen parkeren dan wel uitstappen. Naast handhaving op (snelheid van) verkeer is ook handhaving op het uitstallingenbeleid een belangrijk onderwerp. Daarnaast komt de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers ter sprake, met name als het gaat om vuil opruimen en hardrijders aanspreken. Tot slot vinden de aanwezigen het belangrijk dat er meer onderscheidende evenementen in het centrum komen.

 

Centrale afsluiting

Na de gesprekken aan tafel kwamen de drie visiegroepen weer bij elkaar voor een centrale afsluiting. Een vertegenwoordiger van de drie groepen deelde de uitkomsten van het gesprek met de andere aanwezigen. Zo werd voor iedereen duidelijk welke belangrijke onderwerpen zoal besproken zijn.

 

Hoe nu verder?

Alle opmerkingen op de gepresenteerde analyses zijn verwerkt. De resultaten zijn te downloaden via deze link. De volgende bijeenkomst stond gepland op 18 juni. De aanwezigen uit Warmond en Voorhout lieten weten dat deze datum voor die kernen niet goed uitkomen. We zijn blij dat we dit tijdig hebben gehoord. We verplaatsen daarom de bijeenkomst voor deze twee dorpen. De visiegroepbijeenkomst voor de kern Sassenheim blijft staan op 18 juni om 19:00 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Sassenheim. Die voor Warmond en Voorhout verschuift naar 2 juli, vanaf 19:00. Hiervoor maken we de locatie nog bekend. Tijdens beide avonden is het programma hetzelfde. Voor de zomer organiseren we nog een bijeenkomst waarbij de drie visiegroepen tegelijkertijd aanwezig zijn.

Op 29 mei waren vooral de deelnemers aan de visiegroepen aan het woord. Tijdens de volgende bijeenkomst gaan medewerkers van de gemeente meer vertellen over de resultaten en inzichten tot nu toe. Wat zijn trends en ontwikkelingen en detailhandels en horeca? Welke onderzoeken hebben in de centra plaatsgevonden en welke conclusies verbinden we hieraan? We gaan ook in op de projecten die al lopen. En we vertellen welke thema’s en aandachtsgebieden volgens ons een plek moeten krijgen in de centrumvisie. Daarna gaan we ook weer in gesprek. We zijn namelijk erg benieuwd naar kansen om problemen in de kernen snel op te lossen, zogenaamde quick-wins.

Hier vind je meer informatie over het vervolgproces.

0  Comments

Cookie settings