Verslag tweede visiegroep

July 15, 2019 733 keer bekeken 0 comments

De visiegroepen van Teylingen zijn al twee keer bij elkaar geweest. Op 29 juni trapten we af in Warmond. Op 18 juni en 2 juli volgden twee nieuwe bijeenkomsten. Sassenheim was op 18 juni als eerste aan de beurt. Op 2 juli volgden de visiegroepen van Warmond en Voorhout.

De centrumvisie in een notendop

De gemeente Teylingen werkt aan een centrumvisie voor de kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Om te zorgen dat de centrumgebieden ook in de toekomst aantrekkelijk blijven en zelfs nog verbeteren, maken we deze plannen samen met de samenleving. Na de inloopbijeenkomst van 14 mei en de eerste visiegroep op 29 juni was dit het derde moment waarop we samen verder spraken over de toekomst van de centra.

Tijdens de eerste visiegroep maakten we vooral kennis met elkaar. Wie zit er nu eigenlijk aan tafel? En wat vinden we met elkaar belangrijk? We deelden de SWOT-analyse van de kernen en gingen daar het gesprek over aan. We kwamen met elkaar tot de conclusie dat we nog wat gezichten aan tafel misten. Zowel de leden van de visiegroepen als de gemeente deden hun best om tijdens de tweede bijeenkomst extra mensen aan tafel te vragen.

Onderzoek per kern

Op 18 juni en 2 juli trapte de gemeente af met een uitleg over de stand van zaken van de kernen. De presentaties van Sassenheim zijn hier te vinden. Die van Warmond en Voorhout zijn hier te vinden. De presentaties gaan over kansen en de opgaven die er per kern liggen. Maar ook over de stand van zaken wat betreft het winkelaanbod en publiek in de kernen. Ook de landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van winkels/horeca en koopgedrag kwamen aan bod.

De drie kernen liggen dan wel in één gemeente, toch zijn ze heel verschillend. Daarom vertellen we hieronder meer over de uitkomsten per kern.

Bijeenkomst 18 juni over Sassenheim

Tijdens de visiegroep in de bibliotheek van Sassenheim waren naast bewoners en detailhandel ondernemers, nu ook vastgoedeigenaren en horecaondernemers aanwezig. In de presentatie van de gemeente kwam al aan bod dat Sassenheim ‘het eigenlijk best goed doet’. Tachtig procent van de ondervraagden in het passantenonderzoek komt meer dan één keer per week in het centrum. Gemiddeld geven de ondervraagden het centrum een zeven. Het winkelaanbod dat er is, functioneert goed. Ook de vorige detailhandelsvisie kwam aan bod. Die was kwalitatief goed, maar het is blijven steken bij de uitvoering. Dat is een gemiste kans, waar zowel de gemeente als ondernemers de oorzaak van zijn.

Vanuit stedenbouw werd de fysieke opbouw van centrum benoemd en de kansen en opgaven daarbij. De winkels liggen nu relatief verder uit elkaar. Het is een kans als het centrum compacter kan worden. Park Rusthoff biedt volop kansen. Het ligt dichtbij het centrum en er wordt goed gebruik van gemaakt. Maar wat is precies de relatie tussen het centrum en het park? Waar kan je precies naar binnen en waar kun je je auto parkeren? Dat is voor bezoekers best ingewikkeld te vinden. Ook de parkeergelegenheid rondom de kerk kwam aan bod. Het is mogelijk om hier meer nadruk te leggen op verblijf, in plaats van parkeren. De bereikbaarheid per auto maar ook per fiets van het centrum is op hoger schaalniveau ook een discussie waard. Waar plaats je parkeerfuncties? Wil je parkeren in het centrum? En hoe kan de inrichting van de openbare ruimte aangepast worden zodat het voor alle weggebruikers helder is en de verkeersveiligheid wordt verbeterd?

De aanwezigen gingen na deze presentatie in twee groepen uiteen. Aan de tafels kwamen verschillende zaken aan bod. Handhaving werd als belangrijk ervaren. Wat betreft parkeren werd benoemd dat ondernemers zelf niet altijd op de juiste plek gaan staan. Het parkeren in het centrum zelf werd door de aanwezigen over het algemeen als positief ervaren. Men is ook benieuwd naar wat bijvoorbeeld de nieuwbouw bij de Rabobank doet met de bezetting van parkeerplaatsen in het centrum. Het gedrag van fietsers in het centrum was onderwerp van discussie. De wijze waarop zij zich door het centrum verplaatsen, maakt de situatie voor automobilisten onoverzichtelijk en soms zelfs gevaarlijk. De aanwezige ondernemers vinden de terugkomst van de Hoogvliet van groot belang voor het functioneren van het centrum. Ze willen ook dat de gemeente duidelijke kaders geeft over welk type activiteiten wel of niet in de panden in het centrum mogen.

Bijeenkomst 2 juli over Warmond en Voorhout

De bijeenkomst van de visiegroepen Warmond en Voorhout was in het hotel-restaurant Boerhave in Voorhout. De gemeente startte met een presentatie over het winkelaanbod, de landelijke trends en ontwikkelingen op dat gebied en de uitkomsten van het passantenonderzoek. Daarna zijn vanuit stedenbouwkundig perspectief de kansen en opgaven voor Warmond en Voorhout gepresenteerd.

Warmond

In de kern Warmond is geen passantenonderzoek uitgevoerd. Er waren te weinig bezoekers die geïnterviewd konden worden, waardoor geen goed beeld gegeven kan worden. In de presentatie kwam naar voren dat Warmond een beperkt aantal winkels heeft. De winkels die in Warmond te vinden zijn, richten zich vooral op de dagelijkse boodschappen. Ook is in Warmond relatief veel detailhandel gericht op leisure (vrije tijdbesteding). De winkels liggen verspreid in het dorp wat past bij de schaal en opzet van het dorp. De leegstand is met 6% net beneden het landelijk gemiddelde van 7%.

Vanuit stedenbouw werd gestart met de presentatie met de opmerking dat Warmond echt een geweldige plek is! Een prachtig historisch dorp met volop mogelijkheden. De nabijheid van het water kan verder versterkt worden. Er moet gekeken worden op welke plekken en hoe de verbinding met het water meer zichtbaar te maken is. Juist de spreiding van de winkels door het dorp maakt dat bezoeker een lekkere wandeling kunnen maken; het meer centraal plaatsen van de winkels heeft dan ook niet de voorkeur. Wel moet de mogelijkheid open blijven voor meer kleine ateliers/boetiekjes.

Na de presentaties benoemde de visiegroep Warmond met elkaar nog aandachtspunten en kansen. De snelheid van het verkeer door de Dorpsstraat is volgens de aanwezigen te hoog en kan door handhaving worden voorkomen. Ook handhaving op parkeren kan problemen voorkomen. Het realiseren van extra aanlegplaatsen is genoemd als kans. Een nieuwe aanlegplaats te realiseren om zo een “rondje Warmond” te varen werd ook als kans gezien. De markt moet gewoon op de gemeentehaven blijven. Wel is hier parkeren op zaterdag een aandachtspunt.

Voorhout

In de presentatie over het winkelaanbod in Voorhout kwam naar voren dat Voorhout vooral winkels heeft op het gebied van dagelijkse boodschappen. In verhouding is er ook veel horeca aanwezig. Het leegstandpercentage in Voorhout (17%) is fors hoger dan het landelijk gemiddelde (7%). Negentig procent van de ondervraagden van het passantenonderzoek komt meer dan één keer per week in het centrum. Gemiddeld geven de ondervraagden het centrum een 6,4.

Vanuit stedenbouw is aangegeven dat het centrum Voorhout een lang centrum heeft dat uit meerdere gebieden bestaat. De spoorweg is een barrière tussen noord en zuid. Opvallend is dat de Albert Heijn de ingang heeft aan de andere kant van het centrum. In de presentatie werden verschillende manieren getoond waarop er met de omvang van het centrum kan worden omgegaan. Bijvoorbeeld compacter maken of juist de huidige vorm handhaven. Om Voorhout aantrekkelijker te maken voor dagelijkse boodschappen en ontmoeten, moet aandacht zijn voor de thema’s veiligheid, comfort en verblijven. De snelheid uit de doorgaande weg halen is belangrijk voor de kern. Als voorbeeld is genoemd om het Kerkplein te vergroten en zodoende de auto meer “te gast” te laten zijn. Daarnaast zal het aantal auto’s dat nu door Voorhout rijdt, afnemen na realisatie van de randweg.

Na de presentatie heeft de visiegroep van Voorhout verder gesproken over de kansen en aandachtspunten van het centrum. Aangegeven wordt dat de bevolkingsgroei van Teylingen voor een groot deel in Voorhout gerealiseerd wordt. Het inkrimpen van het centrum wordt dan niet als logisch ervaren. Op het voorstel om het Kerkplein groter en aantrekkelijker te maken wordt enthousiast gereageerd. Dan kan het Kerkplein echt een dorpsplein worden; een soort huiskamer. De winkels moeten wel goed bereikbaar blijven. Door ervoor te zorgen dat langparkeren niet meer mogelijk is vlakbij het centrum, is er parkeergelegenheid genoeg voor de bezoekers. Er kan meer eenheid in het centrum komen door de bestrating en inrichting zoals bankjes opnieuw aan te leggen. De bibliotheek wil graag naar een locatie meer in het centrum. Als de Albert Heijn wil uitbreiden kunnen de winkels die nu bij de Albert Heijn zitten misschien wel verplaatst worden naar de Herenstraat.

Wat is het vervolg?

Op 13 juli rolden we de kernen van Teylingen in. We lieten daar de aangepaste beelden uit de visiegroepen zien. We voerden verdiepende gesprekken met bezoekers en bewoners over deze beelden. Op woensdag 17 juli zijn alle visiegroepen uitgenodigd om voor de derde keer bij elkaar te komen. Dit keer in Bestuurcentrum te Voorhout (Raadhuisplein 1), vanaf 19:00 tot 21:00 uur. We vertellen daar over de uitkomsten van het verkeer- en parkeeronderzoek en de opbrengsten van 13 juli. We doen dit in groepen per kern, zodat u gesprekken kunt voeren met uw eigen dorpsgenoten. En we maken de keuzes in kansen en opgaven nog scherper. Hier vind je meer informatie over het vervolgproces tot aan december 2019.

0  Comments

Cookie settings