Verslag vierde visiegroep Sassenheim

September 24, 2019 731 keer bekeken 0 comments

Op 3 september is de visiegroep Sassenheim nog een vierde keer bij elkaar gekomen in Warmond omdat er voor deze dorpskern nog onderwerpen waren die verder besproken moesten worden.

De centrumvisie in een notendop

De gemeente Teylingen werkt aan een centrumvisie voor de kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Om te zorgen dat de centrumgebieden ook in de toekomst aantrekkelijk blijven en zelfs nog verbeteren, maken we deze plannen samen met de samenleving. Na de inloopbijeenkomst van 14 mei zijn er nog vier bijeenkomsten van de visiegroepen geweest waarop we samen verder spraken over de toekomst van de centra. In gesprek over de belangrijke thema’s in Sassenheim Tijdens deze avond kwamen veel onderwerpen op tafel. Hieronder leest u een korte samenvatting van een aantal van die onderwerpen.


De grootte van het centrum

Als eerste is gesproken over het wel of niet compacter maken van het centrum. De visiegroep heeft de conclusie getrokken dat het niet nodig is om het centrum compacter te maken, maar vooral te investeren in de verbinding tussen de deelgebieden zodat er een nog aantrekkelijker centrum ontstaat. Alle leden van de visiegroep zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat de twee supermarkten snel weer terugkomen naar het centrum.

Auto’s in het centrum

Het autovrij maken van het centrum vinden de aanwezigen geen goed idee. Er is al eerder een experiment gedaan met het autovrij maken op alleen de zaterdag, maar dat leverde veel onduidelijkheid op. Het autoluw maken op bepaalde plekken zou wel goed kunnen, maar het is dan noodzakelijk om de verkeerscirculatie in het
centrum goed uit te werken. Ook ter hoogte van de Hema is het een onveilige situatie met brommers en fietsers die vlak voor de in- en uitgang van winkels voorbij komen razen. De visiegroep benadrukt nogmaals dat het belangrijk is dat er voldoende parkeerplekken in het centrum zijn, voor bezoekers maar ook voor bewoners. Tegelijkertijd is het realiseren van nieuwe parkeerplekken voor een nieuwe ontwikkeling zoals bijvoorbeeld een horecagelegenheid weer een knelpunt. De vraag is of hier bijvoorbeeld een parkeerfonds een mogelijke oplossing biedt. Handhaving bij parkeren en snelheidsovertreders is een belangrijk onderwerp en
moet worden verbeterd.

Ontmoeten

De visiegroep heeft aangegeven dat het belangrijk is om aantrekkelijke plekken te hebben in het centrum om elkaar te ontmoeten. Op het plein bij de Kerk zou dit bijvoorbeeld kunnen, maar dan moet het plein wel anders worden ingericht en meer horeca komen. Het is dan wel belangrijk dat er voldoende parkeerplaatsen over blijven. Een andere plek om elkaar te ontmoeten is het park Rusthoff. Met name de entrees van het park kunnen aantrekkelijker gemaakt worden. De visiegroep is van mening dat de functie van de Oude Haven – alleen ’s zomers terras en de rest van het jaar parkeren– zo kan blijven.


Inrichting van de openbare ruimte en wonen

De leden van de visiegroep geven verder aan dat de huidige inrichting van de openbare ruimte in het centrum niet mooi is, het moet een warmere uitstraling krijgen en er is ook behoefte aan meer groen in het centrum. Als voorbeeld wordt Hillegom genoemd. Ook de entrees van het centrum moeten beter worden ingericht zodat het herkenbaar is dat je het centrum binnenkomt. Over het toevoegen van woningen boven winkels geven de aanwezigen aan dat het hierbij belangrijk is om kwaliteit boven kwantiteit te stellen; niet te veel kleine woningen toevoegen. Dit levert namelijk ook weer extra parkeerdruk op.


Fietsen in het centrum

De visiegroep heeft ook gesproken over fietsenstallingen. Er is behoefte aan meer fietsenstallingen, suggesties die zijn gedaan: de passage van de Hema (daar zijn al fietsenstallingen maar dit kan nog verder doorgetrokken worden), aan de zijkant van de bibliotheek, langs het muurtje bij de kerk of bij de Rabobank. Vooral ter hoogte van het Kruitvat zijn de uitstallingen en de geparkeerde fietsen een belemmering voor mensen met een rollator of kinderwagen, maar iedereen is zich ervan bewust dat mensen bij voorkeur de fiets dicht bij de winkel parkeren. 

Beeldkwaliteit, duurzaamheid en zichtbaarheid 

De visiegroep is enthousiast over de beeldkwaliteit van de nieuwe gebouwen in het centrum, qua uitstaling en qua maatvoering. Over de fietsroutes naar het centrum toe wordt aangegeven dat deze nu prima zijn en dat daar geen aanpassingen nodig zijn. Verder is er nog gesproken of er behoefte is aan extra voorzieningen om
elektrische fietsen of auto’s op te laden. De aanwezigen gaven aan dat dit niet zo zeer een onderwerp is voor de centrumvisie en dat mensen wat betreft de fiets opladen ook wel thuis kunnen doen. Wel is er behoefte aan het meer zichtbaar maken van duurzaamheid door meer groen in het centrum in de openbare ruimte te maken maar ook het vergroenen van gebouwen. Het idee wordt nog geopperd om met zonnepanelen bijvoorbeeld de verkeersverlichting van elektriciteit te voorzien. Als laatste punt wordt nog ingebracht dat er een bord langs de weg richting Noordwijk geplaatst kan worden waarop het centrum wordt aangegeven en mogelijk ook evenementen worden aangekondigd. Aanwezigen geven aan dat het  belangrijk is dat aan deze visie ook uitvoering wordt gegeven. Tenslotte geven de aanwezigen aan het prettig te vinden dat er vanavond tijd was om goed alle thema’s over Sassenheim met elkaar te bespreken.


Wat is het vervolg?

Het resultaat van de visiegroepen hebben wij met het college en daarmee ook de nieuwe wethouder, Marlies Volten besproken. Zij gaven aan het belangrijk te vinden om de bevindingen van de visiegroepen ook te bespreken met jongeren, en de Adviesraad Sociaal Domein. Ook de raadscommissie heeft, tijdens haar
vergadering van 16 september, aangegeven in een werksessie verder te willen praten. Om vervolgens richtinggevende uitspraken te doen in een commissievergadering. Het bijpraten van de raadscommissie op 16 september kunt u terugkijken op teylingen.nl. De bespreking begint op 1 uur en 33 minuten. De komende tijd zullen wij dus nog een aantal gesprekken gaan voeren en werken aan een visie op hoofdlijnen. Deze bespreken we daarna weer in de visiegroep. We werken ook de vervolgstappen en de planning verder uit. U ontvangt daar
binnenkort meer informatie over. Op de pagina proces kunt u terugzien wat tot nu toe is gedaan. Op de pagina documenten vindt u allerlei presentaties en verslagen van bijeenkomsten terug.

0  Comments

Cookie settings