Sfeererslag bijeenkomst BPT Warmond en Sassenheim

December 16, 2019 766 keer bekeken 0 comments

Het bestuur van BPT en de gemeente organiseerden samen een avond over de nieuwe detailhandelsvisie voor Sassenheim en Warmond. In dit sfeerverslag leest u terug welke punten besproken zijn.

De visie wordt opgesteld voor de gehele gemeente. Het doel van de avond was het presenteren van het concept van de geactualiseerde detailhandelsvisie en het ophalen van reacties van ondernemers uit Voorhout. Dit is onderdeel van het proces om te komen tot een nieuwe centrumvisie en detailhandelsvisie.
 

Aanleiding

De gemeente Teylingen werkt aan een centrumvisie voor de kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Om te zorgen dat de centrumgebieden ook in de toekomst aantrekkelijk blijven en zelfs nog verbeteren, maken we deze plannen samen met de samenleving. We werken een centrumvisie uit en we actualiseren de detailhandelsvisie van 2014.

Presentatie

Marc Majolee, van het Expertteam Winkelgebieden, lichtte landelijke ontwikkelingen op het gebied van winkelcentra toe. En de situatie in Teylingen. Hierna ging hij in op de praktijk in Warmond en Voorhout. Hij benadrukte in zijn verhaal dat de detailhandelsvisie van 2014 een goede visie was, maar dat er nog niet veel uitvoering aan is gegeven. Tijdens de presentatie werden onder andere de volgende vragen gesteld:

-       Wat is het effect van vergrijzing op winkelen? Marc Majolee lichtte toe dat ouderen een ander bestedingspatroon hebben en bereikbaarheid, voorzieningen zoals openbare toiletten en gastvrijheid belangrijk vinden. En dat ouderen op andere momenten winkels bezoeken (meer door de week en minder in het weekend).

-       In de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) is toch ook een afname van winkelmeters, ook al zijn deze steden populair. Marc Majolee antwoordde dat ook zij last hebben van ontwikkelingen maar het wel beter doen dan middelgrote steden.

-       Wie moet leegstand oplossen, ondernemers of de gemeente? Marc Majolee vertelde dat het belangrijk is om dit samen te doen. De gemeente neemt daarin vooral een faciliterende rol op zich. Ze kan functieverandering mogelijk maken via het bestemmingsplan, maar de gemeente zal niet actief winkels gaan opkopen bijvoorbeeld.

-       Door vergrijzing is behoefte aan winkels in woonwijken, hoe wordt daarin de visie tegen aan gekeken? Marc Majolee vertelde dat detailhandel vooral in het centrum geconcentreerd moet zijn. Maar in Voorhout zit ook een supermarkt in de woonwijk, en dat blijft zo. In de basis gaat de visie niet uit van nieuwe detailhandel buiten het centrum in Sassenheim en Warmond.

-       Er zijn ook winkels die nu buiten het centrum zitten, zou het goed zijn om deze winkels weer naar het centrum te verplaatsen? Marc Majolee vertelde dat dit wenselijk is en in de visie wordt opgenomen. Dit heeft dan betrekking op winkels die in de centra passen qua aard en schaal (niet volumineus). De gemeente zal in dat geval de oude locatie herbestemmen.

-       De aanwezigen voerden een discussie of het juist goed of niet goed is dat er geen bouwmarkten en tuincentra zijn. Men vertelde dat mensen toch naar bouwmarkten en dergelijke aan de overkant van de snelweg gaan en helemaal niet in Teylingen komen.

-       Hoe belangrijk is het om nog WiFi aan te bieden? Marc Majolee gaf aan dat dit volgens hem niet meer echt nodig is omdat iedereen eigen bereik heeft. Maar het wordt wel nog vaak genoemd.

-       Is het nodig om van afhaalpunten een aparte bestemming te maken? Marc Majolee vertelde dat dit niet wenselijk is op bedrijventerreinen maar het liefst in of aan de rand van het winkelgebied moet plaatsvinden. Veelal vind je dit bij drogisterijen of tijdschriftenzaken. Dat versterkt ook het combinatiebezoek met andere winkels en voorzieningen. Aandacht is wel nodig voor parkeergelegenheid in de nabijheid van afhaalpunten.

-       Praat de gemeente met ondernemers om ideeën op te doen? In de visiegroepen vinden diverse gesprekken plaats. Hierin zitten ook ondernemers en bestuursleden van het BPT. De visiegroepen zijn al vier keer bij elkaar geweest om ideeën uit te wisselen. Ook deze avond van BPT is hiervoor bedoeld.

-       Is er geld beschikbaar voor het uitvoeren van de visie? In het uitvoeringsprogramma wordt een begroting opgenomen. Het is niet mogelijk om alle ingrepen tegelijk uit te voeren. Daarom wordt ook een fasering in het uitvoeringsprogramma opgenomen.

Het gesprek over Sassenheim

Wat betreft de kern Sassenheim ging het gesprek over onder andere de Hoogvliet. De angst bestaat dat Hoogvliet niet meer teruggaat naar het centrum. Voor het centrum is het volgens de aanwezigen heel belangrijk dat beide supermarkten (Digros en Hoogvliet) zo snel mogelijk terugkeren. Ondernemers gaven aan dat ze dit graag in de visie terugzien. Voor de locatie van Hoogvliet wordt nu goed gekeken hoe de Hoogvliet in combinatie met parkeren en woningen het beste ruimtelijk kan worden gerealiseerd. Ook met het oog op de kwaliteitsverbetering van het Kerkplein. Het is nu het moment om goede afspraken te maken en het centrum voor de toekomst qua aantrekkelijkheid te versterken. De terugkeer van Hoogvliet staat iedere zes weken op de agenda van overleg tussen BPT en gemeente. Ook neemt het BPT deel aan overleggen van de projectgroep Hortusplein, waarin de ontwikkeling van de Hoogvliet besproken wordt.

Het gesprek ging ook over parkeren in Sassenheim. In de visie wordt uitgegaan van gratis parkeren in het centrum. Er wordt nagedacht over het herinrichten van het plein bij de kerk, waar nu parkeerplaatsen zijn. Een aanwezige merkte op dat hier veel wordt geparkeerd. Marc Majolee vertelde dat aanbod juist ook vraag schept. Er wordt gedacht aan een prettige inrichting van de openbare ruimte, met horeca en ruimte voor evenementen. Ook de combinatie met de mogelijkheid om te parkeren bij de Hoogvliet wordt onderzocht.

Het gesprek ging ook over de toekomst van de markt. In de visie wordt uitgegaan van handhaving van de markt op de huidige locatie. Aanwezigen stelden dat het belangrijk is dat er een goede marktmeester komt.

Tenslotte was het compacter maken van het centrum ook onderwerp van gesprek. In plaats van inkrimpen en compacter maken is de visie om in het verlengde van de huidige signatuur en aanbod in de toekomst te streven naar 3 ‘deelgebieden’ (noord, midden en zuid) met een eigen karakter. Lost leegstand zich vanzelf op als de supermarkten weer terugkomen naar het centrum, of niet?

Daarnaast gaven de ondernemers de volgende onderwerpen mee, die tijdens het gesprek niet verder ter sprake zijn gekomen:

-       Veiligheid op kruispunt Hoofdstraat

-       Handhaving op brommers en fietsers

-       De snelheid van elektrische fietsen en bijkomend gevaar, ook in verband met vergrijzing.

-       De aantrekkelijkheid van het centrum voor kinderen, bijvoorbeeld door op het Kerkplein iets voor kinderen te realiseren, of de komst van speelgoedwinkels

-       Dat handhaving pas echt mogelijk is als er een verkeerscirculatieplan is uitgewerkt.

 

Het gesprek over Warmond

De aanwezigen hadden wat betreft Warmond vragen over budget van de gemeente voor recreatie en promotie van de kern. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin BPT ook veel kan betekenen. De volgende aandachtspunten voor de visie werden door de ondernemers meegegeven:

-       Voorzieningen voor recreanten: bankjes, openbare toiletten, inzamelplek voor afval, liefst bij aanmeerplekken. Dit is belangrijk om overlast voor bewoners te voorkomen.

-       Het was niet mogelijk een escaperoom in leegstaand winkelpand te openen. Hierbij was het aantal benodigde parkeerplaatsen een probleem, waardoor er geen vergunning kwam.

-       De gemeente moet keuzes durven maken, waarbij de mening van bewoners misschien niet altijd boven die van ondernemers moet gaan.

-       Om voorzieningen in stand te houden is een toename in het aantal toeristen belangrijk.

-       De bewegwijzering en bebording in Warmond is onduidelijk, mensen weten niet wat er is in het dorp.

Wat is het vervolg?

De sheets die vanavond zijn toegelicht worden op de website www.centrumvisieteylingen.nl geplaatst. Hier is de presentatie te vinden. De visie wordt in de eerste helft van 2020 door de raad vastgesteld. Hier leest u meer over dit vervolgproces.

0  Comments

Cookie settings