Sfeerverslag bijeenkomst BPT Voorhout

December 16, 2019 844 keer bekeken 0 comments

Het bestuur van BPT en de gemeente organiseerden samen een avond over de nieuwe detailhandelsvisie voor Voorhout. In dit sfeerverslag leest u terug welke punten besproken zijn.

De visie wordt opgesteld voor de gehele gemeente. Het doel van de avond was het presenteren van het concept van de geactualiseerde detailhandelsvisie en het ophalen van reacties van ondernemers uit Voorhout. Dit is onderdeel van het proces om te komen tot een nieuwe centrumvisie en detailhandelsvisie.

Aanleiding

De gemeente Teylingen werkt aan een centrumvisie voor de kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Om te zorgen dat de centrumgebieden ook in de toekomst aantrekkelijk blijven en zelfs nog verbeteren, maken we deze plannen samen met de samenleving. We werken een centrumvisie uit en we actualiseren de detailhandelsvisie van 2014.

Presentatie

Marc Majolee, van het Expertteam Winkelgebieden, lichtte landelijke ontwikkelingen op het gebied van winkelcentra toe. En de situatie in Teylingen. Hierna ging hij in op de praktijk in Voorhout. Hij benadrukte in zijn verhaal dat de detailhandelsvisie van 2014 een goede visie was, maar dat er nog niet veel uitvoering aan is gegeven. Tijdens de presentatie werden onder andere de volgende vragen gesteld:

-       Hoe worden winkelpanden die eigenlijk leegstaan maar door een leegstand beheerder worden gevuld, meegenomen met de leegstandscijfers? Als er geen huurcontracten zijn, wordt het meegenomen in de leegstandscijfers (de bron voor de cijfers is Locatus).

-       Levert een afhaalpunt in het centrum niet veel meer verkeerproblemen op? Dat is een goed punt waar qua parkeermogelijkheid rekening mee moet worden gehouden op die locaties waar pakketjes kunnen worden afgehaald. Maar wanneer mensen een pakketje ophalen komen ze wel weer in het centrum. Dan bezoeken ze mogelijk weer andere winkels in het centrum.

-       Wordt er bij de kaart waarop de verschillende functies in het centrum zijn weergegeven rekening gehouden met de bestemming? Op de kaart is weergegeven welke functies er nu zijn, het is niet zeker te zeggen dat dit altijd overeenkomt met de bestemming uit het bestemmingsplan.

-       Sommige leegstaande panden zijn veranderd in woonhuizen, kan dat zomaar? Dat kan niet zonder dat de gemeente daaraan medewerking verleent.

Discussie

Op basis van de gepresenteerde visie kwam een discussie onder de aanwezigen op gang. Hierna volgt een beschrijving van de verschillende onderwerpen die zijn besproken:

-       De Herenstraat was onderwerp van gesprek. Volgens de aanwezigen moet echt iets gebeuren aan de verkeersveiligheid in het centrum en met name deze straat. Dan kan het centrum aantrekkelijk worden. Bezoekers komen nu vaak naar het centrum om snel boodschappen te doen. Ze nemen niet voor de gezelligheid hun kinderen mee. Ook een goede plek voor het laden en lossen van vrachtwagens is belangrijk voor die veiligheid. Het instellen van venstertijden voor laden en lossen (bv tot 11.00 uur) zijn hiervoor een goede oplossing.

-       De aanwezigen vroegen zich af of het aantal verkeersbewegingen afneemt wanneer de Randweg wordt aangelegd. De gemeente geeft aan dat het aantal verkeersbewegingen afneemt, maar waarschijnlijk niet zoveel als eerder aangenomen.

-       Er wordt in het centrum door veel mensen lang geparkeerd in de blauwe zone. De aanwezigen zien graag dat meer wordt gehandhaafd. Marc Majolee vertelde dat veel werknemers parkeren in de blauwe zone. Terwijl het in hun belang is om de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar te houden voor bezoekers. Daar ligt bij de ondernemers dus ook een verantwoordelijkheid.

-       Het gesprek ging ook over de oriëntatie van de Albert Heijn. Is die wel te veranderen, met het oog op de afstand tot de parkeerplaats? Het is een mogelijkheid om aan beide kanten een ingang te maken; bijvoorbeeld door een soort passage of corridor te maken. De gemeente is hierover in gesprek met de Albert Heijn.

-       De aanwezigen vroegen zich af of in de visie ook ruimte wordt geboden aan grootschalige detailhandel op bijvoorbeeld bedrijventerreinen? Marc Majolee legde uit dat in de visie wordt opgenomen dat alleen volumineuze detailhandel in de pdv-sfeer (wonen, doe-het-zelf en tuinbenodigdheden) op bedrijventerreinen mag worden gevestigd. Dit zijn vormen van detailhandel die door hun aard en schaal niet passen in centra. De visie is verder om alle overige detailhandel zoveel mogelijk te concentreren in het centrum. In landen als Frankrijk, België en Duitsland gaan ze daar anders mee om en kiezen ze juist voor detailhandel buiten de centra. Als er behoefte is aan grotere winkelruimte voor winkels die in de centra thuis horen, bestaand of nieuw, dan moet worden gekeken of dit via verplaatsing of het betrekken buurpanden kan worden gerealiseerd.

-       Internetwinkelen was onderwerp van gesprek. Het gesprek ging over concurrentie die hierdoor ontstaat en wat daarover in de visie wordt opgenomen. Marc Majolee vertelde dat dit een landelijk onderwerp en trend is die onomkeerbaar is. Tegelijk biedt het ook kansen. Via een internetwebshop kunnen mensen van elders ook bij ondernemers kopen. Ondernemers moeten volgens hem inzetten op de combinatie fysieke winkelen en internet. Waarbij een website of vindbaarheid belangrijk is en ook al genoeg kan zijn. Je hoeft niet per se ook een webshop te hebben. Verder moeten ze via hun winkel, assortiment, gastvrijheid en service en samenwerken (naar elkaar (door)verwijzen) de klant overtuigen om lokaal te kopen, dat is een belangrijke opgave.

-       De aanwezigen vroegen zich af in hoeverre de gemeente een actieve rol heeft bij het compacter maken van het centrum? De gemeente kan dit faciliteren door bijvoorbeeld functieverandering planologisch mogelijk te maken en stimuleringsmaatregelen zoals verplaatsingssubsidies kan nemen. Maar de gemeente gaat bijvoorbeeld geen panden opkopen. Het compacter maken van het centrum neemt langere tijd in beslag, maar het is wel belangrijk dat er in de visie richting wordt gegeven. Ondernemers gaven aan dat het compacter maken van het centrum pas gebeurt als de kern van het centrum zo aantrekkelijk wordt gemaakt dat iedereen daar ook graag zijn zaak wil hebben. Dat is zo, de gemeente kan en zal faciliteren en investeren in een aantrekkelijke openbare ruimte. Maar de ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor een aantrekkelijke uitstraling van het pand en passend aanbod. Door de vraag naar woningen is een functieverandering van winkel naar woning financieel aantrekkelijker dan een aantal jaren geleden. Dit kan helpen om winkels te verplaatsen. Voorwaarde is dat duidelijk wordt in de visie en bestemmingsplan wat het afgebakende centrumgebied is. In het centrum zelf kan dit middels bestrating en aanpassingen in de openbare ruimte etc. duidelijk worden. En dat dan binnen dit gebied vooral flexibiliteit is in bestemming voor voorzieningen zoals winkels, horeca, dienstverlening om zo een aangesloten voorzieningencluster mogelijk te maken. Buiten dit afgebakende centrumgebied zijn winkels dan juist niet toegestaan.

-       De ondernemers benoemden dat de leegstaande panden qua omvang niet altijd aansluiten bij de vraag. Marc Majolee vertelde dat dit ook te maken heet met de geest van de tijd en type branches. Per branche is dit verschillend: sommige winkels willen nu juist meer of minder oppervlak dan vroeger. Het opsplitsen van panden naar kleinere eenheden dan wel het samenvoegen van panden biedt hiervoor oplossingen.

-       De aanwezigen hadden ook vragen over het gebied waarover de visie gaat. Horen daar winkels zoals die aan het Oosthoutplein bij? Het uitgangspunt in de visie is dat die situatie daar blijft zoals het nu is. Hier worden in de visie dus toekomstscenario’s voor geschetst.

-       De aanwezigen vroegen zich af hoe de samenwerking tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente vorm krijgt? Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is hierin een veelgebruikte vorm. De aanwezigen gaven aan dat dit redelijk vrijblijvend lijkt. Marc Majolee legde uit dat dit bij een BIZ juist niet het geval is. Een BIZ is een steeds meer toegepaste vorm van samenwerking van alle ondernemers en indien mogelijk ook de vastgoedeigenaren binnen een afgebakend gebied. Je kunt ook een BIZ apart voor ondernemers en voor Vastgoedeigenaren inrichten. Voor dit gebied wordt dan een gezamenlijk actieplan opgesteld voor meerdere jaren. Het ondernemersfonds dat voor dit afgebakende gebied wordt ingericht wordt gevoed met geld van ondernemers (een heffing in de vorm van reclamefonds, op basis van de WOZ-waarde of opslag op de OZB) en is dan ook volledig bestemd voor hen en de maatregelen en evenementen die ze gezamenlijk overeenkomen in hun actieplan.  

-       De aanwezigen wilden graag weten hoe concreet de visie wordt. Bij de visie komt ook een uitvoeringsprogramma waarin een tijdspad is opgenomen en rollen worden benoemd.

-       Tenslotte was er een uitgebreide discussie over de spoorwegovergang en hoe dit een barrière vormt in de kern. De aanwezigen suggereerden om voor de langere termijn in de visie op te nemen wat hieraan kan worden gedaan, bijvoorbeeld door ondertunneling. Voor de korte termijn was het voor de aanwezigen belangrijk om aan te geven wat kan worden gedaan om de huidige verkeerssituatie veiliger te maken. Ook het parkeerplein bij het station moet onderdeel zijn van de visie.

Wat is het vervolg?

De sheets die vanavond zijn toegelicht worden op de website www.centrumvisieteylingen.nl geplaatst. Hier is de presentatie te vinden. De visie wordt in de eerste helft van 2020 door de raad vastgesteld. Hier leest u meer over dit vervolgproces.

0  Comments

Cookie settings