Sfeerverslag laatste Visiegroep

03-02-2020 1116 keer bekeken 0 reacties

De visiegroepen van Teylingen kwamen al drie keer bij elkaar. Op 21 januari kwamen de visiegroepen voor de laatste keer bij elkaar. In dit nieuwsbericht is het laatste sfeerverslag te vinden.

De centrumvisie in een notendop

De gemeente Teylingen werkt aan een centrumvisie voor de kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Om te zorgen dat de centrumgebieden ook in de toekomst aantrekkelijk blijven en zelfs nog verbeteren, maken we deze plannen samen met de samenleving. Na de inloopbijeenkomst van 14 mei en de eerste visiegroep op 29 juni, de tweede bijeenkomsten van de visiegroepen op 18 juni en 2 juli en de derde visiegroep van Sassenheim op 3 september is dit de laatste bijeenkomst van de visiegroep.

 

Iedere kern een podium

Na de opening door wethouder Marlies Volten gingen we in drie groepen uiteen. Elke visiegroep ging langs drie tafels:

1.     De teksten van de concept centrumvisie;

2.     De concept uitvoeringsagenda en prioritering van de acties;

3.     Uitkomsten van het verkeer- en parkeeronderzoek.

Aan het einde van de bijeenkomst heeft de wethouder iedereen bedankt en een klein cadeautje gegeven. Hieronder volgt een bondig verslag van de besproken onderwerpen aan tafel. We gaan in op de besproken onderwerpen per kern.

 

Tafel 1: De teksten van de concept centrumvisie.

Wat betreft Sassenheim is gesproken over de volgende onderwerpen:

-       De supermarkten moeten snel terugkomen.

-       De nieuwe plannen op de ABN-locatie zijn besproken.

-       De entrees moeten veel aantrekkelijker worden dan ze nu zijn.

-       Het herkenbaar maken van de drie deelgebieden kan alleen door met elkaar afspraken te maken, dit is niet af te dwingen.

-       Het beter zichtbaar maken van de kerk gaat over de bomen om de kerk snoeien of die in slechte staat weg te halen. Dan zien de visiegroepleden ook graag de voorzieningen voor de weekmarkt verbeteren.

-       De aanwezigheid van standplaatsen trekt mensen naar het centrum toe, het kan een reden zijn om nog een extra keer naar het centrum te komen

-       Sassenheim mist een centrummanager, dit helpt om het centrum beter te laten functioneren.

-       De parkeerplaatsen van de Vomar zijn nu bijna nooit volledig benut.

-       Het uitgangpunt is dat er geen extra vierkante meters detailhandel en grootschalige detailhandel in het centrum komt.

-       De visiegroepleden vroegen zich af of het mogelijk is voor senioren extra grote parkeerplaatsen te maken.

 

Wat betreft Voorhout is gesproken over de volgende onderwerpen:

-       Voorhout is een dorp om te wonen, maar ook om boodschappen te doen.

-       De locatie waar het zuidelijke deel precies begint is onduidelijk, juist omdat in dit deel diverse winkels zitten die heel goed lopen.

-       De visiegroepleden vroegen zich af of het centrum toch niet in de huidige omvang kan blijven bestaan. Het gesprek ging over eerdere bijeenkomsten van de visiegroep waarin juist is besproken dat het andere deel en vooral ook rondom de kerk heel aantrekkelijk moet worden, zodat alle ondernemers juist daar willen zitten. Dit is een proces van de langere termijn.

-       Heeft het middengebied van het centrum voldoende ruimte voor ondernemers die nu bij de AH zijn gevestigd en de ondernemers die nu in het zuidelijke deel zitten?

-       Als de kans zich voordoet zou het goed zijn om bij de panden die nu in bezit zijn van Schulten nieuwbouw te realiseren en de rooilijn naar achteren te verplaatsen. Dit komt de openbare ruimte ten goede en maakt het centrum een prettiger gebied om te winkelen.

-       Branchering is niet meer mogelijk door aangepaste Europese regelgeving.

-       De visiegroepleden geven aan dat de hoogte van de huur in Voorhout een oorzaak vormen van de leegstand.

-       De visiegroepleden zien graag dat in het centrum geen woningen op begane grond worden toegestaan.

 

Wat betreft Warmond is gesproken over de volgende onderwerpen:

-       De leden van de visiegroep geven aan dat het helpt om de teksten aan te vullen met sfeerbeelden.

-       Herinrichting van de Gemeentehaven is op korte termijn onnodig. De focus moet liggen op verplaatsing van de brandweerboot en het mogelijk maken van kleinschalige horeca.

-       Bewoners moeten betrokken worden bij een eventuele herinrichtring van de Straat ter Leede.

-       Het verplaatsen van de muziektent is niet apart benoemd. Hierover komt een besluit in combinatie met de planvorming van locatie Baan.

-       In de Dorpsstraat zouden zomerterrassen meer mogelijk gemaakt kunnen worden.

-       De leden van de visiegroep spraken over meer mogelijkheden voor Park Leerust.

-       In de kern wordt nu al ingezet op meer activiteiten rondom het thema “Jan Steen”.

-       Kleinschalige horeca mag verder uitbreiden.

-       Mogelijk is plaats voor een klein hotel of een bed & breakfast, wellicht op locatie Baan?

-        

Tafel 2: De uitvoeringsagenda en prioritering van de actie

Aan deze tafel spraken de leden van de visiegroep over actiepunten uit de uitvoeringsagenda. En welke prioritering hoort bij deze actiepunten. In iedere visiegroep lukte het om te komen tot een prioritering van de meest belangrijke acties om op korte termijn op te pakken

In de visiegroep van Voorhout waren maar twee leden aanwezig die bij alle bijeenkomsten van de visiegroep Voorhout zijn geweest. Tijdens het gesprek ging het vooral over de veiligheid van de Herenstraat en het krimpen van het centrumgebied. Men vroeg zich af of we met de Albert Heijn en de kerk hebben gesproken en vond het positief dat de kerk mee wil werken aan een nieuwe invulling van het plein. Er waren ook zorgen over het ingrijpen en verkleinen van het centrum, zorgt dat niet voor extra drukte? Is het wel nodig om te krimpen, zijn de huren niet te hoog waardoor ondernemers het hoofd niet boven water kunnen houden? Zorgt een andere indeling van het kerkplein wel tot meer veiligheid? De leden van de visiegroep vinden het belangrijk dat de Herenstraat opnieuw wordt ingericht en veiliger wordt voor alle verkeersdeelnemers.

In Warmond was overeenstemming over de noodzaak om snel aan de slag te gaan met ingrepen in de Gemeentehaven en park Groot Leerust. Recreatie is volgens de leden van de visiegroep van groot belang om het centrumgebied van Warmond levendig te houden. Belangrijkste is dat de gastvrijheid vanaf het water moet worden verbeterd. Men vroeg zich af of er een wc in het park kan komen. En wat de planning is van het eventueel verdwijnen van het telefooncentrum. Daarnaast uitte men zorgen over parkeernormen in combinatie met functies die mogelijk zijn. Daarnaast is aangegeven dat detailhandel veranderen in woningbouw wel goed gaat maar dat de verandering andersom bijna nooit gebeurt. Het is daarom belangrijk om goed af te wegen om de verandering van detailhandel naar wonen te maken.

In Sassenheim was men unaniem over de noodzaak om de Digros en Hoogvliet snel op hun nieuwe plek te krijgen. Ook de inzet van een centrummanager was volgens de aanwezigen een belangrijk onderdeel van de verbetering van het centrum. Het liefst zien de visiegroepleden dat er vandaag al aan de slag wordt gegaan met ingrepen in deze kern. Dus ook al is de Hoogvliet nog niet verhuisd, al wel gaan kijken naar parkeeroplossingen. Het inzichtelijk maken van verkeerscirculatie en routing voor parkeren is volgens de leden van de visiegroep van belang. Hierbij zou een parkeerverwijssysteem nuttig kunnen zijn.

 

Tafel 3: Uitkomsten van het verkeer- en parkeeronderzoek.

Aan de laatste tafel gingen de gesprekken over de uitkomsten van uitgevoerd verkeer- en parkeeronderzoek. Tijdens eerdere visiegroepen waren dit ook al belangrijke onderwerpen. Mede daardoor is ervoor gekozen om tijdens deze laatste visiegroep extra tijd in te ruimen voor de onderwerpen parkeren en verkeer.

 

In Warmond is het gesprek vooral gegaan over de volgende onderwerpen:

-       Volgens de aanwezigen wordt er door veel mensen te hard gereden in de Dorpsstraat en gaat er ook veel verkeer door de Dorpsstraat.

-       Er is een uitvoerig gepraat over de blauwe zone; hoe groot moet deze zone eigenlijk zijn en wordt er wel voldoende gehandhaafd?

-       De behoefte van bewoners verschillen van de behoeftes en wensen van ondernemers.

-       Er zijn horecaondernemers die een parkeerplaats willen inruilen voor de mogelijkheid van een terrasje.

-       Containers houden soms te lang parkeerplaatsen bezet.

-       De aanwezigen maken zich zorgen over de parkeerdruk die de nieuwe huizen bij Mariëngaarde opleveren.

-       Er is gesproken over de vraag of vrachtverkeer wel in de Dorpsstraat thuishoort.

 

In Sassenheim is het vooral gegaan over:

-       Wat gebruikelijke en acceptabele afstanden zijn vanaf parkeerplaatsen tot winkels/voorzieningen.

-       Men is het erover eens dat er bij het parkeer- en verkeersonderzoek op de goede dagen gemeten is.

-       De nulmeting is uitgevoerd zonder dat de twee supermarkten in het centrum zitten. Klopt dat wel? Door de gemeente wordt aangegeven dat de twee supermarkten bij terugkeer naar het centrum voor voldoende (volgens geldende normen) parkeerplaatsen zullen zorgen.

-       Ook zal er extra verkeer komen bij terugkeer van de supermarkten. Daar moet op gelet worden.

-       Uit het onderzoek blijkt in het algemeen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, maar de beleving hiervan is anders en men denkt dat er te weinig parkeerplaatsen zijn.

-       Wordt er rekening gehouden met stallingen van fietsen en bromfietsen?

-       Worden fietsvoorzieningen bij bushaltes ook meegenomen?

-       Men mist de verkeerscirculatie in het onderzoek. De gemeente heeft de verkeerscirculatie rond de Hoogvliet toegelicht. In de visie wordt nog een kaart opgenomen waaruit blijkt hoe de verkeersstromen in het centrum zullen lopen.

 

In de visiegroep van Voorhout is voornamelijk gesproken over:

-       De hoeveelheid parkeerplaatsen in het centrum. Het onderzoek wijst uit dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, maar de aanwezigen ervaren dat anders. De parkeerdruk bij Albert Heijn vinden de aanwezigen wel meevallen. De parkeergarage bij de Plus wordt niet goed gebruikt omdat het lastig in- en uitrijden is. Bovendien is het niet goed zichtbaar dat er een parkeergarage aanwezig is op die locatie.

-       Zijn bezoekers van het centrum wel bereid om 400 meter te lopen naar een winkel?

-       Het is lastig om voor de Herenstraat aan te geven wat een “normaal” aantal verkeersbewegingen is. Het is namelijk aan de ene kant een 30-km weg en aan de andere kant een ontsluitingsweg.

-       Er wordt in de visie een tekst gemist over pakketbezorging. Dat zorgt namelijk ook voor veel extra verkeer, maar ook voor extra bezoekers van het centrum.

-       Bij het onderzoek van de spoorwegovergang is Prorail betrokken.

 

Wat is het vervolg?

Op 17 februari leggen we opiniërend de concept-Centrumvisie voor aan de commissie Duurzaamheid, Economie en Bestuur (DEB) van de gemeenteraad. De raadsleden geven dan hun richting aan de visie. In april organiseren we drie avonden voor alle geïnteresseerden om op de laatste versie van de concept-Centrumvisie te reageren. We organiseren voor iedere kern een aparte avond. Tijdens deze avonden zijn raadsleden aanwezig om met aanwezigen in gesprek te gaan. De input van deze avonden leidt tot de definitieve Centrumvisie. Deze visie bieden we ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Als er geen onverwachte dingen meer gebeuren, zal in mei de definitieve Centrumvisie het officiële besluitvormingsproces in gaan. Dat betekent dat hij voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en wethouders en dat hij daarna besproken wordt in de commissie DEB van de gemeenteraad. De bedoeling is dat de gemeenteraad op 9 juli de Centrumvisie en uitvoeringsagenda inclusief begroting en de geactualiseerde Detailhandelsvisie vaststelt.

Via de website www.centrumvisieteylingen.nl vindt u meer informatie.

0  reacties

Cookie-instellingen