Sfeerverslag webinar Voorhout 17 september

27-10-2020 47 keer bekeken 0 reacties

De Centrumvisie in een notendop De gemeente Teylingen werkt aan een centrumvisie voor de kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Om te zorgen dat de centrumgebieden ook in de toekomst aantrekkelijk blijven en zelfs nog verbeteren, maken we de Centrumvisie samen met de samenleving.

Na de inloopbijeenkomst van 14 mei 2019, zijn er verschillende bijeenkomsten van de visiegroepen geweest. We gingen de straat op, mensen konden online meepraten, we hadden een enquête voor jongeren. Ook tijdens bijeenkomsten met het Business Platform Teylingen (BPT) spraken we meerdere malen over de toekomst van de kernen. Zo hebben we een zo breed mogelijke afspiegeling van de samenleving geprobeerd te betrekken bij de inhoud van de visie.

De conceptteksten van de Centrum- en Detailhandelsvisie Teylingen zijn gereed. Voor de coronamaatregelen stonden de voorbereidingen van drie fysieke bijeenkomsten al in de steigers. Op dinsdag 14, woensdag 22 en donderdag 23 april zouden we Warmond, Sassenheim en Voorhout voor een afsluitende bijeenkomst over de centrumvisie bezoeken. In plaats hiervan hebben we ervoor gekozen om digitale sessies te organiseren, waarin we zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven om vragen te stellen. We hebben drie webinars georganiseerd; voor elke kern één.

De concept rapporten van de Centrumvisie, Detailhandelsvisie en het uitvoeringsprogramma deelden we op het platform (www.teylingen.nl/centrumvisie)met de mogelijkheid hierop te reageren. De webinars waren bedoeld om voor een laatste keer breed feedback op te halen op het gehele concept van de Centrumvisie.

Digitale groepen

Na de opening door wethouder Marlies Volten hebben we eerst over de Centrumvisie en Detailhandelsvisie gesproken en daarna nog over het uitvoeringsprogramma.

Hieronder volgt een bondig verslag van de besproken onderwerpen.

Vraag en antwoord over de centrumvisie/detailhandelsvisie

1.     Vraag: Wat houdt de onderbreking in de Herenstraat bij de kerk in? Wat is de impact voor het parkeren en wat zijn de gevolgen daarvan voor de bewoners van de Herenstraat? Reactie: Het is niet de bedoeling dat er geen auto’s meer door de Herenstraat kunnen. Auto’s moeten wel over het plein kunnen rijden maar voelen zich meer te gast.

2.     Vraag: Wordt het dan niet juist nog gevaarlijker? Reactie: Het moet zorgvuldig worden ingericht waardoor het veiliger is dan nu het geval is. Dit werken we verder uit in een inrichtingsplan waarbij het dorp – net zoals bij de Centrumvisie – wordt betrokken. 

3.     Vraag: Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat winkels zich verplaatsen waardoor het centrum compacter wordt?  Reactie: Het is een combinatie van maatregelen. Het aanpassen van het bestemmingsplan, in gesprek met ondernemers en onderzoeken of een middel als een verplaatsingssubsidies nuttig is. Daarbij hebben we in het uitvoeringsprogramma opgenomen dat er een leegstandsregisseur nodig is. Nauwe samenwerking tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren is hierbij van essentieel belang. 

4.     Vraag: Waarom wordt de Herenstraat niet in het weekend autoloos?  Reactie: De insteek van de Centrumvisie is dat we eerst kleinschalige ingrepen doen aan de Herenstraat. Wanneer de Noordelijke Randweg is aangelegd, gaan we monitoren wat de gevolgen zijn van deze weg. Daarna wordt een inrichtingsplan gemaakt voor de Herenstraat. Welke keuzes hierbij worden gemaakt is afhankelijk van de effecten van de Noordelijke Randweg. De suggestie van alleen in het weekend autoloos nemen we mee. 

5.     Vraag: Wanneer wordt er begonnen met het haalbaarheidsonderzoek naar de bibliotheek in Voorhout? 

Reactie: In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat dit de prioriteit heeft tussen de 1 en 3 jaar.

6.     Vraag: Is er een mogelijke locatie op het oog voor een Multi Functionele Accommodatie (MFA)?  Reactie: Nee, daar moet nog verder naar gekeken worden.  

7.     Vraag: Hoe is de conclusie tot stand gekomen dat er geen tunnel onder het spoor kan komen? In Leiden zijn er twee tunnels gekomen, is dat ook mogelijk in Voorhout als je bijvoorbeeld ook de Rijksoverheid en ProRail mee kan krijgen? Reactie: Een tunnel neemt heel veel ruimte in beslag, komt diep te liggen en daarmee wordt de barrière alleen maar groter. Terwijl we juist het doel hebben in de Centrumvisie om het deel waar de Albert Heijn is gevestigd, meer te verbinden met het centrum. 

Opmerking vanuit deelnemer: Dit punt is onvoldoende onderbouwd in de visie; kosten en haalbaarheid zijn niet onderzocht.  

8.     Vraag: Is het de bedoeling dat het plein bij de kerk vrijgemaakt wordt van reguliere parkeerplaatsen? 

Reactie: Het is op voorhand niet de bedoeling om alle parkeerplaatsen te verwijderen. Het moet nader onderzocht worden hoeveel parkeerplaatsen er op het plein blijven. Dit is ook mede afhankelijk of er een alternatief parkeerterrein in of aan de rand van het centrum kan worden gevonden.

Opmerking van een deelnemer: het voelt nu niet veilig om je kind vrij te laten rondlopen op het plein bij de kerk zolang er nog auto’s parkeren. Kunnen we niet denken aan compensatie van parkeerplaatsen zodat er geen auto’s meer kunnen parkeren? Dan kan het pas echt een mooi plein worden, durf te kiezen! 

9.     Vraag: Worden er nu fietssuggestiestroken aangelegd in de Herenstraat? Werken die niet averechts? Reactie: In een eerdere versie van de Centrumvisie was dat inderdaad een uitgangspunt. In overleg met de verkeerskundige van de gemeente is dit eruit gehaald. 

10.  Vraag: Zijn de onderzoeksresultaten van de Citymanager uit 2017 meegenomen bij het uitwerken van de Centrumvisie?  Reactie: We hebben dit meegenomen bij de uitwerking en bovendien hebben we met hem een gesprek gehad. De uitkomsten van zijn onderzoek, samen met de onderzoeken die we onlangs zelf hebben uitgevoerd en alle gesprekken die we met inwoners, ondernemers, visiegroepen e.d. is de basis voor de uitgewerkte Centrumvisie. 

11.  Vraag: De veiligheid van de Herenstraat komt onvoldoende terug in de visie. Hier zijn toch drastische maatregelen nodig? Maak de Herenstraat autoluw en kies voor de fietsers. Reactie: Afhankelijk van de gevolgen die de Noordelijke Randweg heeft op het verkeer op de Herenstraat is dit een richting die bij het nadere onderzoek meegenomen kan worden.

12.  Vraag: Waarom wordt er continu gekozen wordt voor de auto? Lijkt aantrekkelijk om voor de winkels te kunnen parkeren, maar dit trekt juist auto’s aan. Er moet juist gekozen worden voor een duurzame toekomst en daarom voor minder parkeerplaatsen dan nu wordt gekozen. Reactie: Voorhout is een boodschappencentrum en dat blijft het ook. Bereikbaarheid per auto blijft daarom belangrijk, dus alleen maar met de fiets bereikbaar is niet de oplossing. De verhouding tussen auto en fiets moet wel veranderen. Hiervoor is het nodig om goed naar de inrichting van de Herenstraat te kijken en dit aan te passen. Zover zijn we nog niet, de uitkomsten van de monitoring van de Noordelijke Randweg zijn daarvoor belangrijk. 

13.  Vraag: Is het mogelijk om een brug over het spoor voor voetgangers en fietsers te maken?  Reactie:

Een brug over het spoor moet flink hoog worden om over de leidingen van het spoor te kunnen, dus dat vraagt veel ruimte. Hierdoor wordt het spoor mogelijk een nog grotere barrière.

14.  Vraag: Is er nagedacht over het idee van raadslid de heer Piket over de plek van het station? (de verplaatsing van het station richting tunnelbak van de Noordelijke Randweg). Noordwijk kan hier ook bij gebaat zijn, voordelen voor snelle busverbinding en druk op spoorwegovergang. Reactie: De locatie van het station en spoor valt buiten de scope van de Centrumvisie en hebben we aangenomen als een gegeven. 

15.  Vraag: Is er nog ruimte in het centrum voor winkeliers met niet-dagelijkse detailhandel? Niet alle detailhandel neemt in omvang af. Reactie: De verdeling in Voorhout is op dit moment 50-50% tussen dagelijkse en niet-dagelijkse detailhandel. De kansen voor de detailhandel in Voorhout liggen vooral in dagelijkse sfeer.

16.  Vraag: De fietsenwinkel (niet-dagelijks) bij het spoor heeft meer vierkante meters nodig. Is dat mogelijk? Er staat weinig in het plan hierover.

Reactie: Bestaande winkels faciliteren in hun behoeften is inderdaad nodig. We verwachten vooral geen nieuwe winkels in het niet-dagelijks segment. Het is belangrijk dat winkels met een uitbreidingsbehoefte in gesprek gaan met de gemeente over wat er nodig en mogelijk is. Het is de bedoeling dat de leegstandregisseur hier gesprekken over voert om te inventariseren welke mogelijkheden en kansen hier liggen.

17.  Vraag: Is er in de uitwerking ook nagedacht over het knippen van de spoorlijn op de lange termijn, zodat er geen auto’s meer over de spoorwegovergang rijden? Reactie: Een knip voor autoverkeer bij de spoorwegovergang is nu niet onderzocht. Auto’s zijn belangrijk voor het boodschappencentrum van Voorhout. Eerst zal de invloed van de Noordelijke Randweg op de Herenstraat worden gemonitord. Mogelijk zijn meer maatregelen nodig om het verkeer in de Herenstraat veiliger te maken. Een autoluwe inrichting of een knip kunnen daarbij onderzoeksrichtingen zijn. Vraag daarbij zal altijd zijn hoe we het centrum bereikbaar houden. Een knip heeft echter veel gevolgen, een (verkeers)visie op het gebied van het gehele dorp is dan noodzakelijk. Op korte termijn zal een knip bij de spoorwegovergang geen mogelijkheid zijn, maar op de lange termijn: wie weet. Stel dat er uiteindelijk ook een zuidelijke randweg komt (en dat is echt een hypothese), moet er weer gemonitord worden wat dan de invloed is van het verkeer op de Herenstraat. Dit levert misschien weer mogelijkheden op voor (extra) maatregelen in de Herenstraat.

18.  Vraag: Waarom is op basis van het verkeersonderzoek niet de conclusie getrokken dat de Herenstraat helemaal niet ingericht kan worden als 30km weg? Reactie: In de Centrumvisie is uitgewerkt hoe we het centrum graag in de toekomst zien. In de visie is duidelijk aangeven dat er aanpassingen nodig zijn aan de Herenstraat. De meer ingrijpende maatregelen kunnen pas worden genomen nadat helder is wat de gevolgen zijn van de Noordelijke Randweg.

19.  Vraag: Is er nagedacht over eenrichtingsverkeer in de Herenstraat? 

Reactie: Ja, dat is één van de mogelijke maatregelen als de Noordelijke Randweg veel invloed heeft op het verkeer op de Herenstraat. Dit weten we pas na de aanleg van de Noordelijke Randweg en duidelijk is wat hiervan de gevolgen zijn.

Vraag en antwoord over het uitvoeringsprogramma

Opmerking van een van deelnemers over het uitvoeringsprogramma: Het lijkt onlogisch dat de markt naar het plein bij de kerk gaat voordat dit plein is heringericht. Reactie: Goed punt, dat gaan we aanpassen. 

Als er geen onverwachte dingen meer gebeuren, zal in november de definitieve Centrumvisie het officiële besluitvormingsproces in gaan. Dat betekent dat hij voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en wethouders en dat hij daarna besproken wordt in de commissie DEB van de gemeenteraad. De bedoeling is dat de gemeenteraad op 17 december de Centrumvisie en de geactualiseerde Detailhandelsvisie vaststelt.

Via de website www.centrumvisieteylingen.nl vindt u meer informatie.

0  reacties

Cookie-instellingen