Sfeerverslag webinar Warmond 22 september

27-10-2020 52 keer bekeken 0 reacties

De Centrumvisie in een notendop De gemeente Teylingen werkt aan een centrumvisie voor de kernen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Om te zorgen dat de centrumgebieden ook in de toekomst aantrekkelijk blijven en zelfs nog verbeteren, maken we de Centrumvisie samen met de samenleving.

Na de inloopbijeenkomst van 14 mei 2019, zijn er verschillende bijeenkomsten van de visiegroepen geweest. We gingen de straat op, mensen konden online meepraten, we hadden een enquête voor jongeren. Ook tijdens bijeenkomsten met het Business Platform Teylingen (BPT) spraken we meerdere malen over de toekomst van de kernen. Zo hebben we een zo breed mogelijke afspiegeling van de samenleving geprobeerd te betrekken bij de inhoud van de visie.

De conceptteksten van de Centrum- en Detailhandelsvisie Teylingen zijn gereed. Voor de coronamaatregelen stonden de voorbereidingen van drie fysieke bijeenkomsten al in de steigers. Op dinsdag 14, woensdag 22 en donderdag 23 april zouden we Warmond, Sassenheim en Voorhout voor een afsluitende bijeenkomst over de centrumvisie bezoeken. In plaats hiervan hebben we ervoor gekozen om digitale sessies te organiseren, waarin we zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven om vragen te stellen. We hebben drie webinars georganiseerd; voor elke kern één.

De concept rapporten van de Centrumvisie, Detailhandelsvisie en het uitvoeringsprogramma deelden we op het platform (www.teylingen.nl/centrumvisie)met de mogelijkheid hierop te reageren. De webinars waren bedoeld om voor een laatste keer breed feedback op te halen op het gehele concept van de Centrumvisie.

Digitale groepen

Na de opening door wethouder Marlies Volten en het bekijken van de film over Warmond is er de gelegenheid voor het stellen van vragen. Hieronder volgt een bondig verslag van de besproken onderwerpen.

Vraag en antwoord:

1.     Vraag: In hoeverre worden de bewoners van de Straat ter Leede betrokken bij de verdere planning en uitwerking van de plannen? Reactie: In de Centrumvisie staat dat we inrichtingsplannen gaan maken voor de Straat ter Leede. Het is zeker de bedoeling dat bewoners worden betrokken bij de uitwerking van de inrichtingsplannen. 

2.     Vraag: De raad heeft aangegeven geen oplossing te hebben voor het parkeerprobleem in Warmond. Klopt dat? Reactie: Er is weinig ontwikkelingsruimte in het centrum van Warmond, dus ook niet voor parkeren. We hebben gekeken naar een alternatief, want het is wel een belangrijk punt. In de visie is aangegeven dat wanneer zich er kansen voordoen voor extra parkeergelegenheden de gemeente dit zal benutten.

3.     Vraag: Komt er een terugkoppeling van de reacties die gegeven worden? Reactie: Er wordt een sfeerverslag uitgewerkt en op de website geplaatst. Daarnaast wordt dit ook bij de documenten voor het college en de gemeenteraad gevoegd. 

4.     Vraag: Wat betekent kleinschalige horeca nieuwbouw op de Gemeentehaven en wat zijn de juridische (on)mogelijkheden? Reactie: Hoe dit precies vorm krijgt moet verder worden onderzocht. Het staat nu als ambitie van de gemeente beschreven om de Gemeentehaven beter te benutten en horeca aan het water mogelijk te maken.

5.     Vraag: Waarom nog meer passantenplaatsen? Reactie: Om centrum levendig te houden en winkels en horeca in stand te houden zijn meer bezoekers nodig. Dit moet wel op de schaal van Warmond, het is niet de bedoeling dat Warmond overlopen wordt met toeristen, maar wel wat meer dan nu.

6.     Vraag: De passantenplaatsen bij Koudenhoorn zijn zelden allemaal bezet. Waar is stelling op gebaseerd dat er meer nodig zijn? Reactie: Voor de levensvatbaarheid van het centrum is het nodig dat er meer toeristen komen en dat ze meer gebruik maken van de voorzieningen in het centrum. Op welke locatie de passantenplaatsen moeten komen, wordt nog nader onderzocht. Niettemin lijkt een dergelijke voorziening rond de Gemeentehaven de meest logische plek in verband met aanmeermogelijkheden en dat de Gemeentehaven in Warmond het ‘brandpunt’ is aan het water en als verbinding naar het centrum.

Opmerking: Er wordt te snel de conclusie getrokken dat er meer ligplaatsen nodig zijn. Misschien zijn er wel andere redenen waarom er nu niet meer toeristen komen. 

7.     Vraag: Op welke wijze wordt de huidige functie van het park Groot Leerust gewaarborgd, bijvoorbeeld tijdens de Kaagweek? Kan dit doorgaan als er meer activiteiten in het park toegestaan worden? 

Reactie: We voegen niet zo heel veel toe aan het park. Mogelijk een aanlegplaats voor het rondje Warmond of extra ligplaatsen, maar dat moet uit nader onderzoek uitwijzen.

8.     Vraag: Wethouder geeft Giethoorn als voorbeeld. Dat is een schrikbeeld. Hoeveel toeristen wil de gemeente idealiter zien en op welke wens is dit gebaseerd? Reactie: De wethouder heeft vooral Giethoorn als voorbeeld genoemd vanwege de parkeeroplossingen die Giethoorn buiten het centrum heeft. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om zoveel toeristen te trekken als dat in Giethoorn het geval is.  Maar het is wel belangrijk om naast inwoners ook voldoende bezoekers te hebben om de voorzieningen in stand te houden. Wanneer er meer bezoekers komen, zijn er kansen om een meer bijzonder aanbod te creëren of minimaal het huidige aanbod te behouden.

Door twee deelnemers van de visiegroep Warmond wordt aangegeven dat het goed is om kritische kanttekeningen te plaatsen bij de conceptvisie, maar dat het fijner was geweest als dit eerder kenbaar was gemaakt. Ook was het mogelijk geweest om mee te denken in de visiegroep. Doel van de visiegroep is om Warmond levendig en vitaal te houden en het centrum meer te betrekken bij het water. De deelnemers van de visiegroep hopen dat de hoofdlijnen van de visie wel overeind blijven.

9.     Vraag: In eerdere bijeenkomsten ging het vooral over de huidige KPN-centrale, is daar al meer duidelijkheid over? Reactie: Daar is helaas nog geen duidelijkheid over. In het uitvoeringsprogramma is wel opgenomen dat er op korte termijn wordt uitgewerkt hoe deze locatie zou kunnen worden ingevuld (door middel van stedenbouwkundig randvoorwaardenkader). Op die manier kunnen we partijen uitnodigen om met plannen te komen. 

10.  Vraag: Waarom is toerisme nodig voor vitaliteit? Reactie: Voorzieningen, winkels en horeca profiteren van de komst van bezoekers. Zonder toeristen komt er een verschraling van het aanbod. Het is dan belangrijk om de bezoekers langer vast te houden in het centrum zodat ze een bezoek brengen aan de horeca of dat ze ook nog een andere winkel binnengaan behalve de supermarkt. In de bijeenkomsten van de visiegroepen is ook aangegeven dat er behoefte is aan uitbreiding van kleine winkels en horeca.

11.  Vraag: Dragen de watertoeristen nu echt bij aan de kleine boetiekjes? Is erover nagedacht hoe je dat type toeristen naar Warmond haalt die daarvoor belangrijk zijn?  Reactie: Een bepaald aanbod trekt een bepaalde vraag, daar kun je gericht op sturen. Maar dan moeten er wel ondernemers zijn die daar brood in zien. 

Als er geen onverwachte dingen meer gebeuren, zal in november de definitieve Centrumvisie het officiële besluitvormingsproces in gaan. Dat betekent dat hij voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en wethouders en dat hij daarna besproken wordt in de commissie DEB van de gemeenteraad. De bedoeling is dat de gemeenteraad op 17 december de Centrumvisie en de geactualiseerde Detailhandelsvisie vaststelt.

Via de website www.centrumvisieteylingen.nl vindt u meer informatie.

0  reacties

Cookie-instellingen